365 روز گشت و گذر در سپهر علم و فرهنگ استان ها

استان ها – ایرنا – عرصه علم، فرهنگ و هنر ایران زمین سال 1397 دستخوش و شاهد فراز و فرودهایی بود و تابلو روزشمار این حوزه رویدادهای گوناگونی را ثبت و ضبط کرد.