۵۰ تخت به ظرفیت اورژانس بیمارستان هفتم تیر شهرری اضافه می‌شود