۲ هزار دست غذای گرم بین خانواده های نیازمند کوهستک توزیع شد