۱۲۰ تررویست در عملیات مشترک نیروهای نیجر و فرانسوی کشته شدند