کنترل ورود خودروهای غیربومی به قم با جدیت دنبال می‌شود