کشف و ضبط ۱۰ تن چوب قاچاق در مناطق حفاظت شده صومعه سرا