چین واژه «صلح آمیز» را از عبارت وحدت با تایوان حذف کرد