پایمردی این استاد در برابر اتهامات بی‌اساس بسیار ارزشمند است