پاسخ صریح واعظی به شائبه تعلل دولت در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی