پاسخ اداره کل هنرهای تجسمی به شایعات درباره گنجینه موزه هنرهای معاصر