واکنش فدراسیون فوتبال به شایعه حضورغیرقانونی نبی در سمت سرپرست دبیرکلی