هم‌زیستی در خانه‌نشینی کرونایی نیاز به «حواس پرتی» دارد!