هفت هزار متر از اراضی ملی در حاجی آباد رفع تصرف شد