نیروی فضایی آمریکا نخستین ماهواره خود را به فضا پرتاب کرد