نرخ تورم در ژاپن منفی شد

بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم ماه مارس بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح منفی ۰.۲ درصد باقی مانده است.