نتیجه آزمایش کرونای هزار و ۳۳۳ نفر در خراسان رضوی مثبت اعلام شد