میانگین قیمت خانه‌های پایتخت به ١٧ میلیون تومان رسید