مشکل کمبود مواد ضدعفونی و الکل در استان مرکزی برطرف شد