مردم از سفرهای غیرضروری در تعطیلات عیدفطر خودداری کنند