فعالیت ۲۰ هزار نفر از جمعیت روستایی و عشایری لرستان در تولید صنایع دستی