فاصله‌گذاری اجتماعی با هدف صیانت از مردم در حال اجراست