شیوخ آبادان و خرمشهر برگزاری مراسم در این ‌۲ شهر را ممنوع کردند