شهروندان قزوین مراقب صندوق‌های غیرمجاز فطریه باشند