سکوت دولت‌های عربی و شیطنت رسانه‌های غربی در قبال حادثه تروریستی اهواز

برخی رسانه های غربی نیز ترجیح دادند با وجود شواهد و قرائن آشکار از لحظات ابتدایی درباره تروریستی بودن این حادثه، خبر آن را با تیتز”حمله مسلحانه” به جای” حمله تروریستی” مخابره کنند!