سفیر جمهوری اسلامی ایران با وزیر بهداشت سلطنت عمان دیدار کرد