رگبار پراکنده باران و رعد برق برای یزد پیش بینی شد