دستور رییس قوه‌قضاییه برای شناسایی عاملان حمله تروریستی اهواز

لازم است نیرو‌های امنیتی و انتظامی در اسرع وقت همه تلاش خود رادر شناسایی سرشاخه‌های این مزدوران بکار ببرند.