درآمدی بر شهرسازی معاصر همدان؛ واکاوی مدل افلاک‌وار هگمتانه