حاجی میرزایی: پدران شهدا اسوه های ایثار و فداکاری هستند