تنگناهای اقتصادی، دغدغه کرونایی جامعه ورزشی اصفهان