تصاویر | بارش شدید باران و تگرگ در آخرین روزهای زمستان ارومیه