ترکیه گذرگا‌ه‌های زمینی با ایران و عراق را بازگشایی کرد

پکجان توضیح داد که با بازگشایی گذرگاه‌های مرزی با ایران و عراق، دوره فعالیت “تجارت خارجی بدون تماس» پایان خواهد یافت و امیدوارم این تصمیم به تمامی صادرکنندگان و شرکت‌های‌ حمل‌و نقل خیر و برکت به همراه داشته باشد.