برخورد قاطع با متخلفان طرح فاصله گذاری اجتماعی در قزوین