برخورد جدی پلیس با مراجعان به تفرجگاه‌ها در روز طبیعت