استاندار اردبیل: زیرساخت فرهنگی لازمه حرکت اقتصادی است