استاندار اردبیل : روند صعودی کرونا به دلیل افزایش آزمایش و عدم رعایت شهروندان است