از "آزمایش پادتن" چه می‌دانید؟

این آزمایش، خون افراد را برای ذرات پادتن ویروس کرونا مورد بررسی قرار می‌دهد تا روشن شود که آیا آن‌ها از این ویروس بهبود یافته‌اند و به همین خاطر تا حدی نسبت به آن مصون شده‌اند، یا نه.