اردوغان خواستار مبارزه جهانی با کرونا براساس یک نقشه راه شد