ابتلای مجدد ۱۴ درصد از بیماران بهبودیافته کرونا در چین