آموزش کودکان برای نگهداری محیط زیست ضروری است

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست گفت: از مربیان و معلم ها خواستیم راه های نگهداری از محیط زیست را به دانش آموزان آموزش دهند.