آغاز محدودیت آمد و شد به تهران

خروج خودرهای پلاک تهران و ورود پلاک شهرستان به استان تهران ممنوع شد.