آتش سوزی مهیب یک اسکله در سانفرانسیسکو را ویران کرد